• Span Belfjor
 • 55 jaar 46-070810[1]
 • 1969364_238310979704984_1826714630_n
 • 18980025
 • achterkant herfst 2007
 • achterkant tandem
 • agar2
 • balony
 • Celine met Ybora in het IJsselmeer
 • Coby met Nosey
 • DSC_0738
 • Foto-133
 • Foto550-RLMBC7S8[1]
 • Marga ondergaande zon
 • mindy z 2 dr
 • P1180075
 • pushball3
 • raingard
 • Rinske Hol
 • roosje Theo makker
 • sbb
 • Sevenum Evite 1
 • Sevenum geke 2
 • SLIKKEN
 • sophie3
 • Texel marathon
 • voorkant winter
 • voorkant

Vereniging “Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek”
Vraagprogramma Kampioenschappen Fjordsport 2018

Lokatie: Fjordhest-Gard, Krimweg 125 Hoenderloo

Datum : zondag 8 juli 2018

1. De Fjordsport kampioenschappen worden uitgeschreven in de volgende disciplines/klassen:
• Dressuur: klasse A, B, L , M en Z.
• Mennen: klasse B, L en M .
• Springen: klasse A, B en L.
• Best gereden fjordenpaard onder het zadel: klasse B, L, M en Z: voor merries, ruinen en hengsten. Hengsten vanaf niveau L.
• Best gereden fjordenpaard aangespannen: klasse B, L, M en Z: voor merries, ruinen en hengsten.
Afhankelijk van het aantal deelnemende combinaties in de onderscheiden kampioensklassen, is het mogelijk dat deze in handicap wordt verreden.

2. Wedstrijd Behendigheid: klasse A en B.

3. Wedstrijd Vaardigheid mennen.

4. Voor het mennen geldt dat de resultaten van de drie uitgeschreven onderdelen samen bij elkaar opgeteld kunnen worden en dit voor de beste combinatie een “extra prijs” oplevert.

5. Deelname.
Iedere deelnemende combinatie kan zich voor dit kampioenschap inschrijven voor de discipline c.q. klasse waarin hij startgerechtigd is.
In principe worden er uitsluitend kampioensrubrieken verreden.
Voor de onderscheiden kampioensrubrieken dient een minimum aantal deelnemende combinaties zich te hebben ingeschreven. Is dit laatste niet het geval, dan zijn de hierna vermelde punten 6, 7 en 8 van toepassing.
De regel dat aan minimaal drie Fjordsportwedstrijden in het jaar voorafgaand aan dit kampioenschap wordt losgelaten. Met andere woorden: er is sprake van een vrije inschrijving in de disciplines dressuur, springen en mennen.

6. Wil er sprake zijn van het rijden van een kampioenschap dan geldt daarvoor een deelname van minimaal:
• 5 deelnemende combinaties in de dressuur klasse A.
• 5 deelnemende combinaties in de dressuur klasse B( B1+B2).
• 5 deelnemende combinaties in de dressuur klasse L en hoger(samen).
• 3 deelnemende combinaties in het mennen klasse B.
• 3 deelnemende combinaties in het mennen klasse L en hoger (samen).
• 5 deelnemende combinaties in het springen klasse A. in handicap
• 5 deelnemende combinaties in het springen klasse B. in handicap
• 3 deelnemende combinaties in het springen klasse L en hoger) samen. In handicap
• 3 deelnemende combinaties bestgaande onder het zadel klasse B.
• 3 deelnemende combinaties bestgaande klasse L en hoger (samen).
• 3 deelnemende combinaties best gaande mennen klasse B.
• 3 deelnemende combinaties best gaande mennen klasse L en hoger (samen).

7. De kampioenrubrieken zoals vermeld onder punt 6, vinden geen doorgang als het minimaal vereiste aantal deelnemende combinaties zich niet heeft ingeschreven voor het betreffende kampioenschap.

8. Het onder punt 7 gestelde betekent dat de ingeschreven combinaties dan deelnemen aan een Fjordsportwedstrijd in de betreffende klasse.

9. Inschrijving voor de kampioenschappen vindt plaats op individuele basis; e.e.a. conform de geldende regeling/inschrijfformulier. Deelnemers melden zich dus zelf aan bij het Stamboek.

10. Inschrijfgeld. Voor deelname aan de kampioensrubrieken en de wedstrijden wordt geen inschrijfgeld van de deelnemers gevraagd. Indien een kampioensrubriek omgezet wordt in een wedstrijd, dan gaat deze regel ook op.

11. Sluitingsdatum inschrijving: zaterdag 1 juli 2018. Aan de hand van het aantal inschrijvingen wordt het Dagprogramma opgesteld.

12. De te rijden dressuur- en menproeven zijn de proeven voor de maand juli. Voor de dressuur klasse A geldt dat proef 2 wordt gereden.

13. Aantal te rijden proeven. Voor de individuele dressuur en het mennen worden twee proeven uitgeschreven. Bij een grote deelname kan dit teruggebracht worden tot 1 proef.

14. De klassieke springparcoursen ( 1 per klasse) worden vermeld in het dagprogramma.

15. Voor de klassering bij het springen wordt een klassiek springparcours uitgeschreven. Voor alle klassen geldt dat er op rijstijl beoordeeld wordt.

16. Prijzen kampioenschap: kampioenslinten, bekers en extra prijzen.

Algemene bepalingen Kampioenschappen Fjordsport 8 juli 2018.
1. Het Fjordenpaarden Stamboek organiseert elk jaar de landelijke kampioenschappen Fjordsport.
2. Het secretariaat van het Stamboek werkt het Vraag- en Dagprogramma uit in overleg met de Adviescommissie Fjordsport en de Commissie Fjordsport.
3. De in te zetten juryleden dienen voor te komen op de lijst van juryleden van Fjordsport.
4. De volgende disciplines maken in elk geval deel uit van het Vraagprogramma: dressuur, springen, mennen en best gereden Fjordenpaard (merries, ruinen en hengsten). Eventuele aanvullingen hierop worden jaarlijks opgenomen in het Vraagprogramma.
5. De uitgeschreven kampioenschappen worden verreden volgens het Algemeen Fjordsport Reglement (AFR) en de
betreffende discipline-reglementen.
6. Erkenning reglementen.
Eigenaren van deelnemende fjordenpaarden en de deelnemers behoren op de hoogte te zijn van het AFR en de disciplinereglementen.
7. Het bestuur van het Stamboek, de officials of andere dienstdoende
personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade voortvloeiend uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het Vraagprogramma en het AFR.
8. Bepalingen Vraagprogramma versus AFR.
In alle gevallen waarin bepalingen van het Vraagprogramma en/of het AFR c.q. de disciplinereglementen niet voorzien, beslist de jury in overleg met de Afgevaardigde Fjordport en de organisatie.
9. De eigenaar van het deelnemende fjordenpaard moet lid zijn van het Fjordenpaarden Stamboek.
10. Deelnemer en paard dienen beide geregistreerd te zijn bij het Stamboek en startgerechtigd in de betreffende discipline klasse of rubriek.
11. De uit te schrijven kampioenschapsrubrieken worden opgenomen in het Vraagprogramma.
12. Startgerechtigdheid.
Deelnemende combinaties zijn in de betreffende kampioens-rubrieken startgerechtigd in de voor hen geldende hoogste gemeenschappelijke klasse ( bijvoorbeeld: is het paard B-dressuur en de ruiter M-dressuur, dan moet de combinatie starten in de klasse B dressuur).
Voor de inzet van het Fjordenpaard wordt verwezen naar Deel 1, Hoofdstuk, artikel 3 van het AFR.
13. Controle paardenpaspoort/chip/vaccinatie.
Tijdens de kampioenschappen kan er gecontroleerd worden op paspoort, chip en vaccinatie van het paard.
14. Klassement.
Kampioen is de combinatie met de hoogste eindscore, uitgedrukt in punten dan wel percentages behaald in de betreffende kampioensrubriek.
Wordt er besloten tot het rijden van twee dressuurproeven, twee menproeven of twee springparcoursen dan worden de resultaten van beide proeven/parcoursen bij elkaar opgeteld en geldt dit als eindresultaat.
15. Ex-aequo.
Bij ex-equo plaatsing voor de eerste plaats wordt er door de combinaties die daarvoor in aanmerking komen over gereden en geldt dit laatste als eindresultaat.
16. Protest.
Protest tegen een besluit van een official wordt afgehandeld conform Deel 1, Hoofdstuk 2, Artikel 2.5 van het AFR.
17. Prijzen.
De prijzen voor de kampioensrubrieken bestaan uit eremetaal en/of gebruiksvoorwerpen. Prijsaanduiding vindt plaats door linten.
De kampioenen van de onderscheiden kampioensrubrieken ontvangen een kampioenslint.
18. Aan 1 op de 4 gestarte deelnemende combinaties of een gedeelte daarvan per rubriek wordt een prijs uitgereikt.
19. (Dier-)Geneeskundige hulp/Hoefsmid.
Het stamboek draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier-) geneeskundige hulp alsmede van een hoefsmid op de wedstrijd-accommodatie op afroep. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van betrokken deelnemer.
20. Voorwaarden om te starten bij de kampioenschappen.
Aan de kampioenschappen mag een deelnemer in de kampioens-disciplines dressuur, springen en mennen met maximaal 4 paarden deelnemen en in die voor het best gereden fjordenpaard met 1 paard. Het starten met 2 paarden in dezelfde kampioensrubriek is toegestaan.
21. Indien een combinatie aan een competitie heeft deelgenomen in een bepaalde klasse, kan hij in die klasse op het kampioenschap starten, ongeacht het feit dat hij een hoger vaardigheidsdiploma kort voor het starten op het kampioenschap heeft behaald. (max. 3 mnd.)
22. Controle optoming en tenue.
Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat er - alvorens tot de ring toegelaten te worden - controle zal plaats vinden van de reglementaire correctheid van de optoming van het paard, de menwagen en van het tenue van de ruiter/menner. Een en ander conform Hoofdstuk 20 van het AFR.
23. Dagprogramma.
Het dagprogramma van de kampioenschappen wordt aan de hand van de inschrijvingen opgesteld en tijdig gepubliceerd via de website. Daarnaast ontvangen de deelnemers het dagprogramma via de –email (indien bekend).
24. Afmelden.
Afmelden voor deelname dient plaats te vinden door dit tijdig aan het secretariaat van het Fjordenpaarden Stamboek schriftelijk kenbaar te maken.
25. Publicatie Vraagprogramma.
Het volledige Vraagprogramma van de kampioenschappen Fjordsport wordt tijdig op de website van het Stamboek geplaatst.
26. Deelnemers dienen zich middels het inschrijfformulier, dat onderdeel uitmaakt van het Vraagprogramma, aan te melden binnen de daarvoor aangegeven datum.
27. Algemeen.
In alle gevallen waarin de bepalingen in het Vraag- en Dagprogramma niet voorzien beslist de Afgevaardigde in overleg met de wedstrijdleiding en de jury.