• Span Belfjor
 • 55 jaar 46-070810[1]
 • 1969364_238310979704984_1826714630_n
 • 18980025
 • achterkant herfst 2007
 • achterkant tandem
 • agar2
 • balony
 • Celine met Ybora in het IJsselmeer
 • Coby met Nosey
 • DSC_0738
 • Foto-133
 • Foto550-RLMBC7S8[1]
 • Marga ondergaande zon
 • mindy z 2 dr
 • P1180075
 • pushball3
 • raingard
 • Rinske Hol
 • roosje Theo makker
 • sbb
 • Sevenum Evite 1
 • Sevenum geke 2
 • SLIKKEN
 • sophie3
 • Texel marathon
 • voorkant winter
 • voorkant

Graag willen wij u bij deze van harte uitnodigingen op onze jaarlijkse Hengstenkeuring als bezoeker of deelnemer.
Plaats: Manege Fjordhest-Gard, Krimweg 125 Hoenderloo
Aanvang van de identiteitscontrole rond de klok van 09.00 uur.
I & R
Alle ter keuring aan te bieden hengsten dienen gechipt te zijn en in het bezit te zijn van een paardenpaspoort uitgegeven door Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek. Of al te zijn ingeschreven in Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek met een paspoort afkomstig van een ander land welke dit paard geregistreerd heeft staan als Fjordenpaard.
Wanneer tijdens de I & R controle blijkt dat het afgelezen chipnummer niet in overeenstemming is met het chipnummer, zoals vermeld staat in het paardenpaspoort, dan is de hengst voor deze keuring uitgesloten.
Wanneer het chipnummer om welke reden dan ook niet aan het dier is af te lezen, dan vindt de keuring van de hengst onder voorbehoud plaats. Dit voorbehoud houdt in dat via een DNA onderzoek moet worden bewezen dat de afstamming van de hengst inderdaad overeenstemt met de in het paspoort ingeschreven afstamming. Blijkt uit het DNA onderzoek dat dit echter niet het geval is, dan wordt de keuring geacht niet te zijn uitgevoerd. De kosten voor het DNA onderzoek zijn voor rekening van de eigenaar van de hengst als blijkt dat het niet overeenkomt met de gegevens in het paardenpaspoort.
Restitutie van het inschrijfgeld zal niet plaats vinden.
Stamboekopname:
De stamboekopname c.q. inspectie en veterinaire keuring is verplicht voor alle nieuw aangeboden hengsten. Hengsten welke reeds in het stamboek zijn opgenomen, zullen alleen komen voor een I&R controle.
Hengsten die veterinair niet acceptabel zijn, hoeven niet in de keuringsbaan te verschijnen.
Stamboekopname buitenlandse hengsten is gelijk aan de eisen die aan de Nederlandse hengsten gesteld worden.
Criteria voor stamboekopname voor hengsten:
Om voor stamboekopname in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:
• Hengsten dienen in goede gezondheid te verschijnen.
• Hengsten moeten voldoen aan de gestelde eisen betreft inteelt, welke zijn beschreven in het artikel "inteelt" van het Stamboekreglement.
• Hengsten voldoen qua type en bewegingen aan de criteria zoals is beschreven in de rasstandaard.
• Hengsten laten toe dat zij op de noodzakelijke onderdelen beoordeeld worden.
• De veterinaire inspectie dient met een positief resultaat te worden afgesloten.
• Voor de keuring dient d.m.v. een DNA test de afstamming van de hengst te zijn vastgesteld.
Wenselijke aanvullingen:
Hengsten die uit een bloedlijn stammen die niet of nauwelijks in onze populatie voorkomt, zijn zeer gewenst. De aanwezigheid van oerkenmerken spreken in het voordeel van de hengst.

Hengstenkeuring 2019
De moeder en grootmoeder van de aangeboden hengst zouden bij voorkeur een goede beoordeling moeten hebben betreffende exterieur, bewegingen en karakter. Hengsten die op basis van het exterieurmatige bemerkingen en/of zonder veterinaire goedkeuring niet voor stamboekopname in aanmerking komen, blijven veulenboekhengsten. Zij kunnen wel in een volgend jaar wederom worden aangeboden.

Uitgebreide versie zie winternummer 2017 blz 47.

Keuringscriteria voor het in aanmerking komen voor goedkeuring voor de dekdienst:
Voor de in het stamboek opgenomen hengsten bepaalt de keuringscommissie - op basis van de kwaliteit van de afstamming, bloedspreiding en de exterieurkenmerken of, en in welke mate, een in het stamboek opgenomen hengst een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de fokpopulatie van Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek.
De keuringscommissie kan tot de volgende conclusies komen:
1. Hengsten welke een goedkeuring krijgen.
2. Hengsten welke geen goedkeuring krijgen.
De onder a genoemde hengsten kunnen een dekboek aanvragen.
De nakomelingen van deze hengsten worden in het Veulenboek ingeschreven.
De onder b genoemde hengsten met een veterinaire goedkeuring, kunnen een dekboek aanvragen, maar de nakomelingen worden ingeschreven in het Hulpveulenboek met vermelding van de vader.
Voor de reeds goedgekeurde hengsten:
Om als stamboekhengst in aanmerking te komen voor inschrijving in het Hoofdstamboek, in aanvulling op hetgeen hierboven aan criteria is geformuleerd, wordt als voorwaarde gesteld dat;

Er, voor wat betreft de kwaliteit van de vererving van de oudere dieren, voldoende gegevens beschikbaar zijn om hieraan een positieve conclusie te verbinden (afstammelingen onderzoek)
Zie hiervoor hetgeen gesteld is in artikel 39 van het keuringsreglement.
De hengsten:
• Alle hengsten die ingaande deze hengstenkeuring defi nitief kunnen worden doorgezet naar het Hoofdstamboek - dus welke hun afstammelingen onderzoek met goed gevolg hebben afgelegd.
• Alle hengsten welke nog bezig zijn met hun afstammelingen onderzoek.
• Alle hengsten die nieuw ingeschreven willen worden in het Nederlandse Stamboek.
Hengsten die verplicht worden te verschijnen worden automatisch in de catalogus opgenomen, maar u kunt uw paard zelf ook aanmelden. U ontvangt voor de keuring de catalogus met de rekening voor het inschrijfgeld.
Voor hengsten welke vrijwillig zijn opgegeven voor de jaarlijkse hengstenkeuring, maar zonder een veterinaire verklaring afwezig blijven, blijft het tarief voor deelname aan de keuring alsnog verschuldigd. N.B. De eigenaar c.q. inschrijver gaat akkoord met deze voorwaarden door de hengst in te schrijven voor de hengstenkeuring.

Keuringskosten hengsten
Keuringskosten 1-jarige hengsten € 45,-
Keuringskosten 2-jarige hengsten € 114,-
Keuringskosten 3-jaar en oudere hengsten € 160,-
Keuringskosten 3-jr e.o hengsten welke reeds goed gekeurd zijn in Nederland € 80,-
Keuringskosten Hoofdstamboekhengsten € 80,-
Inschrijving i/h hoofdstamboek voor hengsten (eenmalig) € 230,-
Hengstenkeuring 6 april 2019
1. Inschrijven is alleen mogelijk via volledig ingevuld inschrijfformulier.
2. De inschrijving sluit 1 maart 2019.
3. Inschrijving is alleen mogelijk als de hengst op uw naam staat. Indien dit niet het geval is, zien wij uw paspoort graag toegezonden voor overschrijving en de kosten à €32,50 (geboren voor 2016) of €35,- (vanaf 2016) overgemaakt naar Vereniging Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek o.v.v. naam eigenaar + paard en levensnummer.
4. Het inleggeld voor deze hengstenkeuring moet voor aanvang van de hengstenkeuring zijn betaalt. Dit kan bij het secretariaat gelijk bij het ophalen van uw buiknummer.
5. Hengsten welke geboren zijn na 1 januari 1994 moeten, om ingeschreven te worden voor de keuring, een DNA test ondergaan. Dat wil zeggen dat het resultaat voor 1 maart 2019 binnen moet zijn vanaf het laboratorium (dit geldt niet voor de 1-jarige hengsten).
6. Indien u met het paard een verrichtingsproef wilt afl eggen, moet u dit duidelijk aangeven op het inschrijfformulier. (Dit is alleen van toepassing voor paarden vanaf 3 jaar)
7. Verrichtingsproeven zullen plaatsvinden op de dag van de hengstenkeuring. Omdat het nog niet duidelijk is om hoeveel inschrijvingen het gaat, is het nog niet mogelijk u een tijdsplanning te geven. Zie voor inschrijfformulier en tareivenlijst op de website www.fjordstudbook.com