Aan het werk: maak Fjordsport sterk

Algemeen

De vraag uit “ het veld ” om naast de verrichtingsproeven ook andere sportieve activiteiten te organiseren is de aanleiding geweest tot het oprichten van Fjordsport. Naast het afleggen van vaardigheidsproeven, bleek er belangstelling te bestaan voor wedstrijden in de verschillende disciplines: dressuur, springen en mennen. De commissie Fjordsport is hiermee aan de slag gegaan en heeft naast het opstellen van dressuurproeven ook springparcoursen ontworpen en menproeven gemaakt. Verder is er een document gemaakt waarin de theoretische kennis is opgenomen die belangrijk is bij het theorie-examen. Op deze manier is een basispakket samengesteld voor de eigenaren en ruiters om deel te nemen aan Fjordsportactiviteiten.

Fjordsportactiviteiten bieden de eigenaren extra mogelijkheden om hun fjordenpaard in te zetten voor het afleggen van Fjordsportproeven. Het paard hoeft niet alleen naar de keuring of deel te nemen aan de verrichtingsproeven. Er zijn meer sportief/recreatieve activiteiten die zowel de conditie van paard als ruiter verbeteren. Dit kan uiteindelijk resulteren in een hoger niveau van het paard. En dat wil toch iedere eigenaar: je fjordenpaard hoog laten scoren! De beste willen zijn! En wat is er leuker voor de ruiter om te wedijveren met anderen of de vorderingen met eerdere resultaten te vergelijken! Daarnaast speelt ook het sociale aspect een rol: kennis maken met collega-ruiters/amazones en onderling informatie uitwisselen.

Doelstelling Fjordsport
Fjordsport is enkele jaren geleden officieel van start gegaan. De doelstelling van Fjordsport is het bevorderen van fjordenpaarden in het algemeen gebruik door middel van het afleggen van proeven. Naast het afleggen van vaardigheidsproeven kent het Stamboek ook de Fjordsportwedstrijden in de disciplines dressuur, springen, mennen en lange afstandrijden en bestgereden fjordenpaard (zie ook de reglementen vaardigheidsproeven en wedstrijden). Naast het afleggen van vaardigheidsproeven en wedstrijdproeven, speelt ook het sociale contact een rol. Samen iets organiseren betekent ook samen werken aan een sterker Stamboek. Verder wordt vanuit Fjordsport deelname aan Fjordsportactiviteiten gepromoot.
Bij de besturen van de Gewesten ligt de taak om Fjordsportactiviteiten te ontwikkelen en hiervoor jaarlijks een “programma” op te stellen. Dat betekent naast het (laten) organiseren van zogenaamde diplomadagen ook aandacht besteden aan het houden van wedstrijden in de verschillende disciplines.
Alle begin is moeilijk. Dat geldt ook voor Fjordsport. Veel eigenaren kijken nog een beetje vreemd aan tegen de voorgestelde activiteiten. Maar zeg nu zelf, het is toch jammer om je paard in de wei te laten lopen, als het ter verbetering van zijn conditie deel kan nemen aan het afleggen van proeven. En denk aan het plezier dat je veel meisjes (en soms ook jongens) doet om hen in de gelegenheid te stellen je paard te (be)rijden. En tot slot heb je als eigenaar ook meer plezier en profijt van je paard en deze activiteiten. Dus: aan het werk en maak Fjordsport sterk.

Taken leden commissie Fjordsport en de rol van het gewest bij fjordsportactiviteiten.

2.1 Algemeen.
2.1.1 De Commissie Fjordsport is een adviserend orgaan binnen de vereniging “Het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek” en legt verantwoording af aan het bestuur van het Stamboek.
2.1.2 Tot de belangrijkste taken van de Commissie behoren:
- Het stimuleren van het gebruik van het fjordenpaard in de verschillende disciplines.
- Het samenstellen van proeven voor de verschillende disciplines.
- Het opstellen van reglementen waaronder in de verschillende disciplines wordt gereden.
2.1.3 Per Gewest worden maximaal twee personen afgevaardigd in de Commissie.
 2.1.4 De Commissie Fjordsport bestaat uit:
  -   een voorzitter
  -   maximaal 2 commissieleden per Gewest.
  -   een afgevaardigde uit het hoofdbestuur
  -   twee adviseurs 
2.1.5 De Commissie vergadert minimaal 2 keer per jaar. 
2. 2 Rol en taken van het Gewest.
2.2.1 Het organiseren van Fjordsportactiviteiten zoals het afnemen van vaardigheidsproeven en het organiseren van Fjordsportwedstrijden is een aangelegenheid van het Gewest.
2.2.2 Het bestuur van het Gewest onderneemt c.q. ondersteunt initiatieven die de hiervoor genoemde activiteiten mogelijk maken.
2.2.3 Het bestuur van het Gewest kan de genoemde activiteiten delegeren aan de Gewestelijke Fjordsport Commissieleden in haar Gewest.
2.2.4 Het bestuur van het Gewest stelt jaarlijks budget beschikbaar voor het organiseren van de genoemde activiteiten. Ook het hoofdbestuur van het Stamboek stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het organiseren van Fjordsportactiviteiten.
2. 3 Taken Gewestelijk Commissielid Fjordsport.
De belangrijkste taken van het Gewestelijk Commissielid zijn:
2.3.1. Adviseert en controleert de door het gewest te organiseren Fjordsportactiviteiten, waaronder het afnemen van vaardigheidsproeve en het organiseren van Fjordsportwedstrijden.
2.3.2.Overleg met het bestuur van het Gewest over de te organiseren activiteiten, de locaties en de data waarop een en ander plaats vindt.
2.3.3.Controleert op diplomadagen en eventueel op Fjordsportwedstrijden of de paarden op de juiste manier worden ingezet bij het afleggen van de (vaardigheids)proeven; controle via paspoort c.q. chip.
2.3.4.Controleert zonodig op Influenzavaccinatie.
2.3.5.Is verantwoordelijk voor het invullen en opsturen van het Rapport Afgevaardigde Fjordsportactiviteiten” (RAF).
2.3.6.Draagt zorg voor de afdracht aan het Stamboek wat betreft de vaardigheidsproeven.
2.3.7.Neemt, voorzover noodzakelijk, het theorie-examen af bij de vaardigheidsproeven.
 
Diploma rijden
Fjordsport van De vereniging van “het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek” organiseert vaardigheidsdiploma's in de volgende disciplines: dressuur, springen, mennen georganiseerd.
Voor de dressuur gelden de volgende klassen: AA,A, B1 & B2, L1 & L2, M1 & M2 en Z1 & Z2. Hiervoor zijn afzonderlijke proeven opgesteld.
Voor het springen zijn er de klassen A, B, L, M en Z. Elk klasse heeft een eigen parcours.
Bij het mennen kent men de klassen B1 & B2, L1 & L2, M1 & M2 en Z1. Ook hier zijn proeven samengesteld.
Na het behalen van je vaardigheidsdiploma kan je in die klasse wedstrijden gaan starten. 
In de reglementen Vaardigheidsproeven en Wedstrijden zijn voor de verschillende onderdelen verschillende regels opgenomen.
 
Wedstrijden.
Fjordsport van De vereniging van “het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek” organiseert ook wedstrijden in de volgende disciplines: dressuur, springen, mennen, langeafstandrijden en bestgereden Fjordenpaard.
Voor de dressuur gelden de volgende klassen: A, B, L, M en Z. Hiervoor zijn afzonderlijke proeven opgesteld.
Voor het springen zijn er de klassen A, B, L, M en Z. Elk klasse heeft een eigen parcours.
Bij het mennen kent men de klassen B, L, M en Z. Ook hier zijn proeven samengesteld.
In de reglementen Vaardigheidsproeven en Wedstrijden zijn voor de verschillende onderdelen verschillende regels opgenomen.
Fjordsportkalender.
Jaarlijks wordt een Fjordsportkalender opgesteld. De gewesten kunnen op deze manier hun Fjordsportactiviteiten publiceren en ook deelnemers uit andere gewesten uitnodigen deel te nemen aan vaardigheidsdagen, wedstrijddagen of andere (recreatieve) activiteiten die passen binnen Fjordsport. De Fjordsportkalender is opgenomen in het kwartaalblad van het Stamboek “Het Fjordenpaard”.
Kosten Fjordsport.
Insteek is dat de te organiseren activiteiten kostendekkend zijn. Dat betekent dat naast het innen van inschrijfgeld er ook gedacht kan worden aan sponsoring om een en ander (mede) te financieren. Samenwerken betekent ook in dit verband effectiever werken en kostenbesparend.
Voor het afleggen van de verschillende vaardigheidsproeven is een afdracht aan het Stamboek verplicht. Deze bedraagt voor  € 12,00.
Inschrijfgeld voor wedstrijden wordt door het organiserend gewest bepaald. Kostendekkend werken is daarbij het uitgangspunt.
Ook hier geldt: hoe meer er aan de weg wordt getimmerd en samengewerkt des te meer deelnemers en dus minder kosten. Een groter aantal deelnemers betekent ook meer sfeer en reclame voor een volgende activiteit.
Tot slot
Ook bij Fjordsportactiviteiten geldt: “in je eentje red je het niet’. Fjordsportactiviteiten moet op de agenda staan van de Gewesten. Initiatieven moeten van de Gewesten uitgaan en worden uitgevoerd. Van de leden (eigenaren) wordt een actieve houding verwacht, want uiteindelijk worden diplomadagen en wedstrijden georganiseerd om het gebruik van het fjordenpaard uit te breiden en op die manier de kwaliteit en conditie van het paard te verbeteren.
Alleen door samen de schouders er onder te zetten zal het lukken om Fjordsport een vaste plek te geven binnen het Stamboek. De inzet van eigenaren, ruiters, besturen en vele andere vrijwilligers is daarbij belangrijk.
Fjordsport biedt de fjordenpaarden liefhebbers de kans en gelegenheid om meer te doen op sportief gebied en dat kan alleen als alle betrokkenen mee helpen.
Toekomst? Fjordsport moet groeien. Besturen moeten nog wennen aan het idee dat er meer is dan alleen de keuring en de verrichtingsproeven. Fjordsport kan wel eens uitgroeien tot het bindend element binnen het Stamboek. Maar dat kan alleen maar gebeuren als we allemaal ja zeggen tegen Fjordsport en doen wat er van ons verwacht wordt.
Dus ik eindig zoals ik begonnen ben: 'aan het werk: maak Fjordsport sterk'.
Veel plezier en succes bij de verschillende Fjordsportactiviteiten.
Jos Biemans

Voorzitter Commissie Fjordsport